Alexander Kluge b. 1932
Porträt einer Bewährung (Portrait of One Who Proved His Mettle) (1964)
Porträt einer Bewährung (1964) S. Alexander Kluge. P. Kairos-Film. C Winfried E. Reinke, Günter Hörmann. E. Beate Mainka. A. Polizeihauptwachtmeister Müller-Seegeberg. 35 mm. B & W. 13 min.