Sound
UbuWeb
Karlheinz Stockhausen (1928-2007)
Mantra (1970


 • Stockhausen, Karlheinz - Mantra - 1970 - 2 pianos and ring modulation 1

 • Stockhausen, Karlheinz - Mantra - 1970 - 2 pianos and ring modulation 2

 • Stockhausen, Karlheinz - Mantra - 1970 - 2 pianos and ring modulation 3

 • Stockhausen, Karlheinz - Mantra - 1970 - 2 pianos and ring modulation 4

 • Stockhausen, Karlheinz - Mantra - 1970 - 2 pianos and ring modulation 5

 • Stockhausen, Karlheinz - Mantra - 1970 - 2 pianos and ring modulation 6

 • Stockhausen, Karlheinz - Mantra - 1970 - 2 pianos and ring modulation 7

 • Stockhausen, Karlheinz - Mantra - 1970 - 2 pianos and ring modulation 8

 • Stockhausen, Karlheinz - Mantra - 1970 - 2 pianos and ring modulation 9

 • Stockhausen, Karlheinz - Mantra - 1970 - 2 pianos and ring modulation 10

 • Stockhausen, Karlheinz - Mantra - 1970 - 2 pianos and ring modulation 11

 • Stockhausen, Karlheinz - Mantra - 1970 - 2 pianos and ring modulation 12

 • Stockhausen, Karlheinz - Mantra - 1970 - 2 pianos and ring modulation 13

 • Stockhausen, Karlheinz - Mantra - 1970 - 2 pianos and ring modulation 14

 • Stockhausen, Karlheinz - Mantra - 1970 - 2 pianos and ring modulation 15

 • Stockhausen, Karlheinz - Mantra - 1970 - 2 pianos and ring modulation 16

 • Stockhausen, Karlheinz - Mantra - 1970 - 2 pianos and ring modulation 17

 • Stockhausen, Karlheinz - Mantra - 1970 - 2 pianos and ring modulation 18

 • Stockhausen, Karlheinz - Mantra - 1970 - 2 pianos and ring modulation 19

 • Stockhausen, Karlheinz - Mantra - 1970 - 2 pianos and ring modulation 20

 • Stockhausen, Karlheinz - Mantra - 1970 - 2 pianos and ring modulation 21

 • Stockhausen, Karlheinz - Mantra - 1970 - 2 pianos and ring modulation 22

 • Stockhausen, Karlheinz - Mantra - 1970 - 2 pianos and ring modulation 23

 • Stockhausen, Karlheinz - Mantra - 1970 - 2 pianos and ring modulation 24

 • Stockhausen, Karlheinz - Mantra - 1970 - 2 pianos and ring modulation 25

 • Stockhausen, Karlheinz - Mantra - 1970 - 2 pianos and ring modulation 26